To display this page you need a browser with JavaScript support. natal astrothailand horoscope astrology ดูดวง ดวงกำเนิด

 

ถ้าคุณสนใจอยากจะทราบพื้นดวงชะตาของคุณเอง ส่วนดีของคุณและข้อเสียคืออะไร ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร เพียงใส่ชื่อของคุณ ใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดในประเทศไทยลงในช่องข้างล่างนี้ แล้วกดปุ่ม "ชะตากำเนิด" เพื่อเราจะทำการคำนวณและ ทำนายดวงชะตากำเนิดแบบย่อ หรือ Personalized natal horoscope in brief ของคุณ กรุณาใส่เวลาเกิดสำหรับประเทศไทยในรูปของยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้น เช่นบ่ายสองโมง ก็ให้ใส่ 14:00 นาฬิกาเป็นต้น   ถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน ขอแนะนำว่าให้ใส่เวลาเที่ยงวันคือ 12:00 นาฬิกา การคำนวณจำเป็นต้องใช้เวลาบ้าง ขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

โปรดใช้วิจารณญาณของคุณเองเมื่ออ่านทำนายด้วย เพราะบางครั้งคุณอาจจะพบว่า คำทำนายอาจจะขัดแย้งกันเอง ก็ขอให้ทราบด้วยว่า โดยธรรมชาติของคนแต่ละคนย่อมมีคุณสมบัติหลากหลายผสมอยู่ และในชีวิตประจำวันที่เราประสบก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งดังกล่าวอยู่แล้ว

ชื่อ: วันที่เกิด: เวลาเกิด: